Kataster
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

Zrealizowane prace > zobacz

2pik

Aktualnie WPG S.A. oferuje i realizuje następujące prace z dziedziny katastru:

  • modernizacja i prowadzenie ewidencji gruntów budynków i lokali
  • wycena i obrót nieruchomościami
  • wdrożenie Wielofunkcyjnego uniwersalnego Programu ewidencji Gruntów (WuPeG)
  • przygotowywanie danych do Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPiS)
  • aktualizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali
  • kontrole gospodarstw rolnych dla ARiMR
  • opracowania prawne

Ze słownika pojęć Leksykon Geomatyczny autorstwa prof. Jerzego Gaździckiego:

Kataster (cadastre) to urzędowy, powszechnie obowiązujący i metodycznie prowadzony system informacyjny zawierający przestrzenne i opisowe dane katastralne, tj. dane o przedmiotach (obiektach) i podmiotach (osobach) katastralnych oraz relacjach między nimi. obiektami są działki lub, w wypadku ogólniejszym, nieruchomości określone przepisami danego katastru. Zgodnie z rozwojem historycznym katastru wyróżnia się:

  • kataster fiskalny (fiscal cadastre) przeznaczony głównie do wymiaru podatków,
  • kataster prawny (land register, legal cadastre) ukierunkowany na rejestrację i ochronę praw rzeczowych,
  • kataster wielozadaniowy (multipurpose cadastre) uwzględniający dodatkowe dane i służący wielu różnym celom.