Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

LPIS „Land Parcel Identification System”


Graficzna reprezentacja LPIS wykonywana przez WPG S.A

Celem LPIS jest jednoznaczna w skali kraju identyfikacja i określenie położenia deklarowanych przez rolników działek rolnych, a także kontrola prawidłowości zadeklarowanych powierzchni łącznie z oceną i sprawdzeniem ich kwalifikowalności (tj. sprawdzeniem uprawnień do dopłat w odniesieniu do schematu pomocowego) oraz kontrola ilości złożonych wniosków na każdą działkę rolną lub jej część.

Jednym z największych geodezyjnych przedsięwzięć ostatniego dziesięciolecia jest budowa Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prace rozpoczęły się w 2002 roku i do tej pory brało w nich udział kilkadziesiąt największych krajowych firm geodezyjnych, w tym również nasza. Wejście Polski do Unii Europejskiej wymagało wprowadzenia mechanizmów pozwalających na realizację założeń Wspólnej Polityki Rolnej. Należało zatem stworzyć struktury administracyjne i techniczne do zarządzania dopłatami do rolnictwa, czyli zbudować Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS). Jego sercem stał się System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) obejmujący prawie wszystkie podstawowe moduły IACS: ewidencję gospodarstw rolnych, ewidencję producentów i ewidencję wniosków o płatności. Projekt LPIS obejmował wykonanie wektorowej mapy obszaru całego kraju zawierającej: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne oraz wektorową warstwę tzw. pól zagospodarowania. Innymi słowy do systemu informatycznego, który tworzyła ARiMR, należało wprowadzić prawie cały kataster nieruchomości. Wymagało to ujednolicenia i uaktualnienia danych ewidencyjnych, dane wektorowe musiały zostać przetworzone do układu współrzędnych „2000”, a dane opisowe i geometryczne – udostępniane w zestandaryzowanych formatach. Do zbudowania bazy niezbędne było opracowanie cyfrowej ortofotomapy kraju, która miała m.in. umożliwiać identyfikację pól zagospodarowania. W finalnej postaci LPIS, zgodnie z wytycznymi unijnymi, stał się systemem możliwym do eksploatacji w technologii GIS


Graficzna reprezentacja pól zagospodarowania wykonywana w ramach LPIS

Ponieważ budowa LPIS sprowadzała się do przeniesienia ewidencji gruntów do jednorodnej bazy w ARiMR, geodezyjne „czyszczenie” ewidencji z wszelkich braków, niespójności i zaległości było nie mniej ważne od informatycznego charakteru zadania. W przetargach organizowanych kilka lat później i związanych tylko z modernizacją bazy LPIS (2009-10) zadanie polegało głównie na usuwaniu nieprawidłowości w ewidencji i aktualizowaniu bazy.


Zrealizowane prace związane z LPIS przez WPG S.A

LPIS/GIS_bis „Aktualizacja bieżąca danych graficznych LPIS/GIS (ABDG_bis)”

Kontynuacją aktualizacji LPIS jest LPIS/GIS_bis. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę Danych kategorii 2 oraz Danych kategorii 3, przekazanych przez Zamawiającego jako Partie danych w ramach odrębnych zamówień. W celu aktualizacji bieżących baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS).

Danych kategorii 2:

zaktualizowanie i zweryfikowanie wektorowej mapy granic działek referencyjnych zadeklarowanych przez rolników do płatności we wnioskach o przyznanie płatności, na których już zostały stwierdzone błędy w procesie kontroli prowadzonych przez ARiMR. Weryfikacja przeprowadza jest na ortofotomapie przekazanej przez Zamawiającego – ustalenie powierzchni ewidencyjno – gospodarczej (PEG) w ramach poszczególnych działek referencyjnych, w oparciu o dane wektorowe i pola zagospodarowania (doprowadzenie do pełnej zgodności powierzchni z deklaracją rolnika – jeżeli stan faktyczny umożliwia potwierdzenie powierzchni PEG zgodnie z deklaracją rolnika)

Danych kategorii 3:

zaznaczenie miejsc, w których konieczna jest aktualizacja pól zagospodarowania, niezbędnych do wyznaczenia powierzchni ewidencyjno – gospodarczych (PEG), zgodnie z ortofotomapą, przekazaną przez Zamawiającego.


Graficzna reprezentacja danych kategorii 2, 3 wykonywana przez WPG S.A w ramach ABDG_bis

IACS „Kontrole na miejscu metodą IT i FOTO”

Kontrole na miejscu mają na celu ustalenie granic i powierzchni działek rolnych oraz zweryfikowanie zadeklarowanej grupy upraw/uprawy na danej działce rolnej.

W tym celu rokrocznie w wytypowanych gospodarstwach rolnych prowadzona jest (w okresie czerwiec-wrzesień) kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej, a od 2005 roku – także metodą foto. Sprawdzeniu podlega 5-7,5% gospodarstw ubiegających się o płatności (w 2008 r. kontrole objęły 109 tys. gospodarstw). Kontrola na miejscu obejmuje przeprowadzenie w terenie wywiadu i obmierzenie działek rolnych/upraw deklarowanych przez rolnika. Pomiary wykonuje się głównie za pomocą GIS-owych odbiorników GPS. Od strony geodezyjnej to prace mało dokładne, ale ponieważ działki są rozproszone i jest ich bardzo dużo, kluczem do sukcesu staje się zapewnienie odpowiedniej logistyki i zarządzania. W przypadku pojedynczego przetargu w grę wchodzi skontrolowanie nawet kilkunastu tysięcy gospodarstw rozrzuconych na terenie całego województwa. Biorąc pod uwagę krótki czas wykonania zamówienia oraz rozbudowaną formalną stronę prac, kontrola nie należy do tematów łatwych. Wymaga dobrej organizacji i koordynacji, mobilności zespołów terenowych, wykorzystania rozwiązań GIS-owych, zapewnienia elektronicznego przesyłu danych i nieustannego monitorowania prac. Bez tego nie ma szans na terminowe zakończenie zlecenia.


Ilości gospodarstw kontrolowanych przez WPG S.A


Wyniki prac, prezentacja graficzna realizowane metodą FOTO


Wyniki prac realizowane metoda inspekcji terenowej

Instytut Geodezji i Kartografii

KMK– Kontrola poprawności merytorycznej i kompletności technicznej w odniesieniu do analizy materiałów źródłowych

Innym zamówieniem z zakresu LPIS była kontrola poprawności merytorycznej i kompletności (w skrócie zwana KMK) dokumentacji technicznej w odniesieniu do analizy materiałów źródłowych. KMK była pochodną projektu wektoryzacji map katastralnych realizowanego w 2006 roku przez GUGiK. W ramach zlecenia należało sprawdzić, czy firmy budujące LPIS wykorzystały właściwie (i wszystkie) materiały źródłowe służące do opracowywania bazy. Wygranie kilku przetargów umożliwiło nam zmierzenie się z tym nowym zadaniem w 16 powiatach w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim. Musieliśmy skontrolować 244 tys. operatów(!), czyli 20% tych, z których wcześniej korzystano. Należało przywieźć z PODGiK-ów do Warszawy, sprawdzić jeden po drugim, sporządzić odpowiednią dokumentację, a następnie czym prędzej odwieźć z powrotem. Była to gigantyczna robota, czasami wręcz trudno uwierzyć, że w ciągu kilku miesięcy zdołało ją wykonać zaledwie kilkanaście osób. Trudno było tutaj zastosować jakąś automatyzację prac. Nad każdym operatem należało się pochylić i skrupulatnie sprawdzić, czy firmy wykonujące wcześniej zadanie dla ARiMR zrobiły to poprawnie. Nietypowym elementem tego zamówienia było przygotowanie tzw. karty informacyjnej. Sprowadzało się to do przeprowadzenia wśród geodetów powiatowych ankiet, które zawierały szczegółowe pytania na temat stanu geodezji w danym powiecie (stopień informatyzacji, liczba operatów, rodzaje systemów informatycznych itd.). Ankieta posłużyła później GUGiK do przeanalizowania sytuacji w tych powiatach. Na tym jednak nie koniec naszej przygody z LPIS.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. bierze udział w projekcie polegającym na „Budowie, wdrożeniu i serwisie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy”. Prace realizuje grupa specjalistów z zakresu geodezji i informatyki przy współpracy z zespołami pozostałych uczestników Konsorcjum. Opracowywany system ma na celu istotne zmodernizowanie obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy i stanowił będzie znaczny skok jakościowy dla obecnych i przyszłych użytkowników Zasobu. Przyjęte rozwiązania techniczne stanowić będą istotne wyzwanie dla wszystkich uczestników tego projektu. Obecnie projekt znajduje się w fazie początkowej, całość opracowania zajmie około 4,5 roku.Poniżej przedstawiamy jeden ze schematów obrazujących powiązania z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego.