Zrealizowane prace
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

Droga Ekspresowa S-2 , Etap III na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Lotnisko”- obsługa geodezyjna budowy, prowadzenie monitoringu polegającego na okresowym badaniu przemieszczeń pionowych nasypu oraz wykonanie map inwentaryzacji po wykonawczej będącej częścią odbioru i dopuszczeniu wybudowanej trasy do użytkowania.


Zakres prac oznaczony kolorem czerwonym

Droga Ekspresowa S-2, odcinek od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska” wraz z budową łącznika z MPL Okęcie oraz Drogi Ekspresowej S-79 na odcinku węzeł „Lotnisko” do węzła Marynarska o budową węzła – nadzór budowy.

Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach k/Warszawy. WPG S.A. wprowadzi pełną obsługę geodezyjną budowy tunelu, tras dojazdowych oraz przebudowywanych urządzeń podziemnych oraz inwentaryzacji powykonawczej.

8-zabki-8
Wizualizacja tunelu w Ząbkach k. Warszawy

Budowa budynku biurowo-usługowego „Warsaw Spire” położonym pomiędzy ul. Towarową, Grzybowską, Wronią i Łucką w Warszawie. Ze względu na skomplikowaną konstrukcję budynku zespół polowy WPG S.A. na zlecenie Inwestora prowadzi pomiary kontrolne kontrolnych wytyczeń elementów konstrukcji budynku oraz ich kontrolę przed i po zabetonowaniu. Dodatkowo przez cały okres trwania budowy wykonuje pomiar przemieszczeń poziomych ścian szczelinowych oraz osiadań płyty fundamentowej i konstrukcji budynku w trakcie budowy.

4-warsaw-spire Wizualizacja budynku WARSAW SPIRE

Złote Tarasy w Warszawie – Obecnie WPG S.A. prowadzi okresowy monitoring kopuły w trakcie użytkowania. Prace polegają na pomiarze wybranych punktów metodami klasycznymi, oraz całej konstrukcji poszycia dachowego (szklanej kopuły) metodą skaningu laserowego.

9-kopula
Przykładowy szkic z pomiaru przemieszczeń Kopuły

Centrum Giełdowe ul. Książęca 6 w Warszawie. WPG S.A. prowadziło obsługę geodezyjną budowy obiektu. Obecnie prowadzi monitoring obiektu polegającego na pomiarze osiadań ścian szczelinowych i ścian konstrukcyjnych na poziomie garażu podziemnego.

10-centrum-gieldowe
Budynek Centrum Giełdowego – widok od strony ul. Książęcej

Świątynia Opatrzności Bożej przy ul. Prymasa A. Hlonda na polach Wilanowskich w Warszawie. WPG S.A. prowadzi obsługę geodezyjną budowy oraz pomiar przemieszczeń i ugięć budowli w trakcie realizacji budowy.

11-swiatynia-opatrznosci-bozej
Świątynia Opatrzności Bożej stan realizacji na 2013 r.

Kompleksowa obsługa geodezyjna Budowy Zespołu Biurowo-Usługowo-Mieszkalnego „Powiśle Park” przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie wraz z monitoringiem budynków sąsiadujących z budową

12-powisle-park
Budynki Zespołu „Powiśle Park”

Okresowy monitoring hall ekspozycyjnych EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie – osiadania konstrukcji i ugięcia belek dachowych

13-hala-expo
Wejście główne do hall ekspozycyjnych EXPO

Wspólnota Mieszkaniowo-Lokalowa ul. Jana Pawła II, Warszawa – pomiar przemieszczeń pionowych budynku mieszkalnego.

 

Hotel „WESTIN” róg ul. Grzybowskiej i Al. Jana Pawła II w Warszawie – monitoring tuby szklano- metalowej.

14-jana-pawla-70
Widok na Tubę szklano metalową Hotelu WESTIN od strony ul. Grzybowskiej

15-hotel-westin

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapy do celów projektowych niezbędne są przede wszystkim dla celów uzyskania decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy oraz wydania zgody na budowę stanowią podstawę realizacji wszystkich obiektów budowlanych i rutynową działalność firmy.

16-mapy-do-celow-projektowych-medium
Mapy do celów projektowych pod budowę II linii metra Warszawskiego – fragment

WPG S.A. oferuje ich wykonanie zarówno w postaci numerycznej 2D i 3D, jak i analogowej, zwłaszcza w tych rejonach kraju, gdzie nadal obowiązuje prowadzenie zasadniczej mapy miasta w postaci pierworysowej.

Ostatnio WPG S.A. wyspecjalizowało się w opracowywaniu mapy numerycznej do celów projektowych w postaci tak zwanej mapy dyżurnej – prowadzonej w postaci 2D (w rzucie na płaszczyznę) jak i 3D (w postaci trójwymiarowej) w czasie rzeczywistym. Ta forma prowadzenia mapy jest zgodna z zaawansowaną i wdrożoną w WPG S.A. nową technologią oraz stanowi wymóg wielu kontrahentów zagranicznych prowadzących inwestycje w Polsce.

Metro Warszawskie

Zakończono już prace nad mapą numeryczna do celów projektowych (druk w skali 1:250) dla Metra Warszawskiego. W roku 2006 była ona robiona dla odcinka Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński. Niedawno zakończono aktualizację tamtego opracowania i jego nową część – mapę do celów projektowych w wersji numerycznej dla projektowanej II linii metra dla odcinka Wschodnio-południowego, tj. od szlaku łączącego stację Stadion i Dworzec Wschodni do torów odstawczych Gocław, a także zawierające STP Kozia Górka i dojazd od strony Dworca Wschodniego.

17-mapy-do-celow-projektowych-medium2

W roku 2009 zakończyliśmy również mapę do celów projektowych na dla drogi S7 na odcinku Kiezmark – Jazowa oraz mapę do projektu dla rozbudowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Białystok- Jeżewo.

MAPY DC. PROJEKTOWYCH OBECNIE REALIZOWANE

Południowa Obwodnica Warszawy i Południowa Obwodnica Warszawy – odc. węzeł „Puławska” – węzeł „Lubelska”- Numeryczna mapa do celów projektowych wraz z przekrojami przez rzekę Wisłę do projektu mostu

18-pow-mapa-1a
19-pow-mapa-2a
20-pow-mapa
Fragment mapy dla węzła „Wał Miedzeszyński”

Założenie osnowy realizacyjnej, wykonanie mapy dc. projektowych do przebudowy (modernizacji trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni, dodatkowo z pomiarem po 3 współrzędnych w zadanych przekrojach

21-tramwaj-wilenski-zeran

UZGODNIENIA PROJEKTÓW W ZESPOLE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ZUDP)

W ramach obsługi geodezyjnej inwestycji WPG S.A. opracowuje mapy dla celów projektowych oraz przygotowuje geodezyjnie dokumentację projektowanej sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia przez Zespól Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Szybki rozwój miasta spowodował konieczność przyspieszenia procesu inwestycyjnego, w tym także cyklu projektowego. Wartym zauważenia jest fakt, iż Zespół Uzgadniania Dokumentacji (ZUD) powstał w roku 1967 z inicjatywy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i został powołany przez Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy.

Celem powołania ZUD było dokonywanie uzgodnień projektów pod względem ich bezkolizyjności z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu. W roku 1976, w wyniku reformy administracyjnej państwa i powstania województwa Stołecznego, Zespól Uzgadniania Dokumentacji rozszerza swa działalność na tereny przyłączone. Do roku 1996 Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne zapewnia obsługę techniczno – administracyjną Zespołu. W tym okresie w WPG opracowano i uzgodniono w ZUD szereg inwestycji miedzy innymi: Trasę Łazienkowską, Wisłostradę, budowę dróg krajowych w granicach województwa jak Trasa Warszawa – Gdańsk, Trasa Warszawa – Białystok, obwodnice Piaseczna, Metro Warszawskie, Port Lotniczy na Okęciu Terminal I, osiedla: Ursynów, Natolin, Bemowo, Tarchomin, osiedla w Piastowie, Pruszkowie i inne, obiekty inżynierskie wraz z doprowadzeniem i wyprowadzeniem sieci urządzeń podziemnych jak: Elektrociepłownia Kawęczyn, Elektrociepłownia Moszna, Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, stacje energetyczne, stacje redukcyjne gazu.

Od roku 1996 w związku z nowymi aktami prawnymi dotyczącymi administracji rządowej i samorządowej Zespół zostaje początkowo podporządkowany wojewodzie, później staroście, a obecnie na terenie Warszawy Prezydentowi Miasta. WPG S.A. nadal współpracuje z ZUDP przekładając do zaopiniowania projekty opracowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i obowiązującymi normatywami.

Obecnie WPG S.A. wykonuje na bieżąco w zakresie zmian projektowych aktualizuje mapę numeryczną do celów projektowych (druk w skali 1:250) dla II linii Metra Warszawskiego na odcinku od Ronda Daszyńskiego do Dw. Wileńskiego oraz prowadzi uzgodnienia tych zmian projektowych w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

22-metro
Zakres prowadzonej inwestycji Rondo Daszyńskiego – Dw. Wileńskiego

MAPY DO CELÓW PRAWNYCH

WPG S.A. oferuje wykonywanie map do celów prawnych dla wielu zleceniodawców spośród jednostek rządowych, samorządowych, instytucji oraz podmiotów prywatnych.

23-mapy-do-celow-prawnych-medium
Mapa inwentaryzacji pod regulację stanu prawnego współdzielni mieszkaniowych – fragment opracowania

W szczególności wykonywane są:

  • Mapy z projektowanym podziałem nieruchomości lub mapy podziałowe, zarówno na terenach zurbanizowanych jak i terenach rolnych,
  • Mapy do celów sadowych m. in. do zasiedzenia, zniesienia współwłasności,
  • Rozgraniczenia nieruchomości,
  • Wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów,
  • Badania hipoteczne,
  • Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
  • Dokumentacja w celu ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • Inne opracowania prawne niezbędne do uregulowania stanów prawnych nieruchomości.

Wykonywane są także prace wynikające z przepisów szczególnych m. in. w celu uregulowania stanu prawnego gruntów spółdzielni mieszkaniowych, w celu wyodrębnienia terenu zajętego pod drogi publiczne i inne.