Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

PTIFPod przewodnictwem prof. Kaspra Weigla 13 lutego 1930 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. Wybrano na nim 9-osobowy Zarząd, którego przewodniczącym został prof. K. Weigel.

Pierwszy Zarząd opracował Statut PTF (opublikowany w Przeglądzie Mierniczym, zeszyt 6 z 1930 r), zarejestrował 24 maja 1930 r. Towarzystwo w Komisariacie Rządu m. st. Warszawy, a następnie zgłosił przystąpienie PTF do Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego. 25 czerwca 1930 r zorganizował wystawę prac fotogrametrycznych w Politechnice Warszawskiej. Spowodował też udział 16-osobo-wej delegacji z Polski na III Międzynarodowym Kongresie Fotogrametrycznym w Zurychu (który odbył się w dniach 5-10 września 1930 r.).

W czasie swej pierwszej kadencji Zarząd PTF zorganizował w Warszawie 13 i 14 lutego 1931 r. I Krajowy Zjazd Fotogrametryczny z referatami i wystawą prac fotogrametrycznych w auli Politechniki Warszawskiej, a ponadto w 1931 r. przystąpił do prac nad ustaleniem słownictwa fotogrametrycznego.

W powojennej działalności Towarzystwa starano się utrzymać i kontynuować cele nakreślone w statucie z 1930 r. Do chwili obecnej Towarzystwo urządza zebrania i posiedzenia naukowe, utrzymuje łączność w sprawach zawodowo-technicznych w kraju i zagranicą poprzez organizowanie sympozjów, zjazdów i konferencji krajowych i zagranicznych, publikuje materiały z tych spotkań oraz stara się podnosić kwalifikacje zawodowe swoich członków przez akcje odczytowe i przez współpracę z Międzynarodowym Towarzystwem Fotogrametrii i Teledetekcji. Działalność ta była wspierana z zagranicy odczytami wybitnych fotogrametrów, takich jak profesorowie Hugo Kasper, W. Schermerhorn, Teodor Blachut i wielu innych.

Zarząd Główny SGP dnia 22 listopada 1984 r. zaakceptował zmianę nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji.

W okresie międzywojennym co roku, zazwyczaj w lutym, odbywały się przeważnie jednodniowe zjazdy PTF w Politechnice Warszawskiej. Na zjazdach wygłaszano referaty, omawiano sprawy fotogrametrii za granicą, przeprowadzano wybory władz Towarzystwa i przegotowywano udział Polski w kongresach MTF.

Rozpoczęto intensywną akcję odczytową z udziałem referentów krajowych i zagranicznych. Co dwa lata odbywały się Walne Zgromadzenia Towarzystwa, na których wybierano Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz wygłaszano referaty na wybrane tematy. Jest to dobrze udokumentowane w Kronice i Biuletynie PTF, które ukazywały się w „Przeglądzie Geodezyjnym”.

Przez lata rola Towarzystwa polegały na organizowaniu kontaktów ze specjalistami zagranicznymi i na ułatwianiu kontaktów między rożnymi ośrodkami w kraju. Narady i sympozja krajowe pozwalały organizować niczym nie wymuszoną współpracę, często owocowały ciekawymi inicjatywami.

Obecne cele Towarzystwa to:

 • Pierwszym i podstawowym jest popularyzacja materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wśród szerokich rzesz społeczeństwa. Popularyzacja zarówno zdjęć i zobrazowań satelitarnych, jak i wyników ich przetwarzania. Popularyzacja korzyści płynących z wykorzystania systemów informacji przestrzennej i GIS-u z internetowego udostępniania materiałów kartograficznych, w tym zobrazowań i ich pochodnych. Pokazywanie, co można odczytać i jak można interpretować takie materiały.
 • Drugim celem jest ułatwianie kontaktów między specjalistami w kraju i za granicą, stymulowanie podnoszenia kwalifikacji wśród specjalistów w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. Działania szczególne, mające doprowadzić do pełnej integracji produktów i metod fotogrametrii i teledetekcji z systemami informacji przestrzennej, a przede wszystkim z GIS-em.

Obecny skład Zarządu PTFiT (wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 17 kwietnia 2013r.):

 • Przewodnicząca
  prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
  Politechnika Koszalińska
 • V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH
  Akademia Górniczo-Hutnicza
 • V-ce Przewodniczący
  mgr inż. Jacek Uchański
  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
 • V-ce Przewodniczący
  dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
  Politechnika Warszawska
 • Sekretarz Naukowy
  dr inż. Dorota Zawieska
  Politechnika Warszawska
 • Sekretarz Naukowy
  dr inż. Piotr Sawicki
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Sekretarz Naukowy
  dr inż. Ryszard Preuss
  Politechnika Warszawska
 • Sekretarz Naukowy
  mgr inż. Krzysztof Bakuła
  Politechnika Warszawska
 • Członek Zarządu
  prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński
  Wojskowa Akademia Techniczna
 • Członek Zarządu
  dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Członek Zarządu
  dr inż. Adam Boroń
  Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Członek Zarządu
  mgr inż. Rafał Dąbrowski
  Wojskowa Akademia Techniczna
 • Członek Zarządu
  mgr inż. Piotr Falkowski
  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
 • Członek Zarządu
  mgr inż. Artur Warchoł
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Członek Zarządu
  Mgr inż. Jakub Markiewicz
  Politechnika Warszawska

Na podst.:

 • Zadania i cele Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji – J. Jachimski – „Archiwum fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.
 • „Polskie Towarzystwo Fotogrametryczne 1930-1990” – Prof. dr. hab. inż. Zbigniew Sitek – Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji ,Sekcja Naukowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 60-lecie Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego, Sesja Naukowa, Warszawa, 22-24 maj 1991 r.