Udział w stowarzyszeniach
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego 


  1. Business Center Club  – założyciel
  2. Stowarzyszenie Geodetów Polskich SGP – W WPG S.A. funkcjonuje Koło Oddziałowe SGP. Prezesem Koła jest kol. inż. W. Remiszewski.
  3. Polskie Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji – Członkiem Zarządu Głównego
    jest kol. inż. J. Uchański. Jest on zarazem członkiem korespondentem PTFiT.
  4. Krajowy Związek Pracodawców Firm Budownictwa – członek
  5. ESRII Polska – partner biznesowy
  6. Towarzystwo Lindleyowskie – członek