Szkolenia
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

WPG S.A. podejmuje wiele działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy.

Zgodnie z zapisami dokumentacji systemowej funkcjonującego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, rokrocznie tworzony jest „Plan szkoleń”, według którego odbywają się szkolenia zarówno wewnętrzne lub pracownicy delegowani są do odbycia szkoleń zewnętrznych.

001nUyQ_medium

Dyrektywa INSPIRE

W marcu 2008 w WPG S.A. odbyła się seria szkoleń z dyrektywy INSPIRE.

Celem inicjatywy INSPIRE jest stworzenie europejskiej infrastruktury do zapisu i analiz danych przestrzennych GIS oraz usprawnienie zarządzania informacją przestrzenną pod kątem sprawozdawczości i oceny efektywności polityki ekologicznej i polityk innych sektorów (rolnictwo, transport, energetyka). Tworzenie tej infrastruktury będzie się odbywać poprzez realizację postanowień dyrektywy Unii Europejskiej.

INSPIRE tworzy ramy infrastruktury dla informacji przestrzennej w Europie. Wytycza kierunek stopniowej harmonizacji danych przestrzennych w Krajach Wspólnoty. Ma to umożliwić przepływ danych pomiędzy państwami członkowskimi, oraz integrację tych danych na szczeblu Wspólnoty.

Istotą INSPIRE są następujące zasady:

Beneficjentami dyrektywy INSPIRE mają być instytucje zarządzające (administracja publiczna), ustawodawcy oraz obywatele i ich organizacje na poziomie krajowym i międzynarodowym. Inicjatywa INSPIRE zmierza do utworzenia Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (European Spatial Data Infrastructure ESDI) dostarczającej użytkownikom zintegrowane usługi geoinformacyjne w zakresie wizualizacji i łączenia informacji oraz dokonywania analiz przestrzennych i czasowych. Usługi te powinny umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie i uzyskiwanie geoinformacji w sposób interoperacyjny dla różnych celów, korzystając z różnych źródeł na poziomach od lokalnego do globalnego. ESDI obejmie odpowiednią politykę i organizację, dane i technologie, standardowe mechanizmy przekazu i udostępniania danych, które niezbędne są do tego, aby zaspokojone zostały potrzeby wszystkich użytkowników. Zintegrowane usługi geoinformacyjne realizowane będą w sieci baz danych powiązanych wspólnymi standardami i protokołami. – za strona http://forumgis.pl/elearning.php?id=3

W firmie odbyły się następujące szkolenia wewnętrzne:

 • Obsługa programów pakietu Microsoft Office
 • Opracowanie i uzgadnianie projektów w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
 • Prezentacja inż. Romualda Żebrowskiego na temat zrealizowanych budowli wysokich kominów w Turcji oraz prelekcja inż. M. Stasiewicza nt. tyczenia płaszczyzn skośnych w postaci 3D,
 • Prezentacje aktualnie zrealizowanych prac w Pracowni P32,
 • Aktualnie prowadzone prace w pracowni P-14,
 • Aktualnie prowadzone prace w pracowni P-22,
 • Wykonywanie opracowań Numerycznego Modelu Terenu,
 • Warsztaty i prezentacje nowych technologii przeprowadzone dla nas m.in. przez firmy:
  – Leica Geosystems Polska (odbiorniki i oprogramowanie GPS),
  – niemieckie firmy Kubit GmbH (zintegrowana technologia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej) oraz
  – Scan 3D (skanery laserowe i oprogramowanie),
 • Seria wykładów, które dla wybranych osób poprowadzili wybitni specjaliści:
  – prof. Roman Kadaj (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) przybliżył tematykę wprowadzania układu współrzędnych „2000” i transformacji układów,
  – prof. Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska) omówił nowe trendy w zobrazowaniach satelitarnych i cyfrowej fotogrametrii,
  – prof. Witold Prószyński (Politechnika Warszawska) zajął się kwestiami wytrzymałości sieci geodezyjnych w pracach inżynieryjnych,
  – dr Zenon Parzyński (Politechnika Warszawska) przedstawił filozofię sieci modularnych oraz podstawy modelowania danych w języku UML.

Jednocześnie pracownicy firmy uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych i seminariach:

 • Szkolenie z obsługi programu Geodeska 2004 i programów z rodziny AutoCAD,
 • Aktualne zagadnienia prawno-organizacyjne i techniczne związane z zakładaniem krajowego systemu ewidencji gruntów gospodarstw rolnych (IACS) oraz wymagania Unii Europejskiej dotyczące struktur przestrzennych polskiego rolnictwa – seminarium zorganizowane przez SGP,
 • Seminarium od geodezji do geomatyki,
 • Konferencja „Więcej niż GIS”,
 • Konferencja „Polski IACS”,
 • Seminarium nt.: „Wspomaganie informatyczne w systemowym zarządzaniu jakością”,
 • Warsztaty dotyczące aspektów technologicznych aerotriangulacji cyfrowej,
 • Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Szkolenie operatorów systemu GEO-MAP,
 • Zintegrowany System PŁATNIK – rozliczenia z ZUS-em,
 • „Bilans 2003”,
 • Szkolenie Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością (AQAP 2110),
 • Konferencja „GIS w praktyce”,
 • Udział w 2008 r. w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Leica Geosystems w Kuwejcie na temat obsługi geodezyjnej wysokich budynków i wykorzystania w tym celu oprogramowania GeoMoS, zwieńczony
 • uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Przedstawiciele WPG S.A. uczestniczyli ponadto w:

 • Zjeździe Gazowników Polskich,
 • Spotkaniu organizowanym przez Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa
 • Spotkaniu Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Geodezyjno-Kartograficznej.
 • Targach Pracy Politechniki Warszawskiej,
 • Międzynarodowych Targach INTERGEO.