WPG S.A. wykonując swoją działalność statutową znane jest od wielu lat jako organizator popularnych w środowisku rządowym i samorządowym imprez o charakterze (popularyzatorskim) integracyjnym.

Są nimi organizowane rokrocznie począwszy od 1994 roku seminaria popularno-naukowe związane z aktualną tematyką wiążącą problematykę współczesnej geodezji (kataster, gospodarka gruntami) z zagadnieniami planowania przestrzennego, polityki przestrzennej i bieżących zagadnień inwestycyjnych, składającą się na wszelkie aspekty zarządzania gospodarką państwa, województwa, powiatu i gminy. Seminariom tym towarzyszą regaty żeglarskie, które zgromadziły już wielu znanych polityków, pracowników samorządu i środowisk branży geodezyjnej, budowlanej, z całego kraju oraz zagranicy (w tym wielu pracowników nauki).

001_medium

Do chwili obecnej miały miejsce następujące spotkania:

rok 2010
„Geodezja a rozwój cywilizacji miasta i regionu”

Referaty na poszczególne tematy wygłosili:

 • Rola geodezji w pokonywaniu konfliktów przestrzennych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym – Olgierd Roman Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Rola INSPIRE w rozwoju regionu – Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju
 • Metody i techniki geodezyjne wobec współczesnych wyzwań i potrzeb regionu i miasta – Jacek Uchański, prezes ds. Technicznych WPG S.A.

WPG_7945

rok 2009

„Założenia Ustawy Metropolitalnej na przykładzie aglomeracji warszawskiej w odniesieniu do obecnej organizacji administracji publicznej woj. mazowieckiego”

  Referaty na poszczególne tematy wygłosili:

 • Warszawa i Mazowsze – razem czy osobno – Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki
 • Ustawa Metropolitalna, punkt widzenia samorządów wojewódzkich – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Planowanie przestrzenne dla współpracy międzygminnej – Olgierd Roman Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Geodezyjne uwarunkowania integracji gmin Metropolii Warszawskiej – Andrzej Jakubiak, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

rok 2007

„ Rola i znaczenie geoinformacji w procesach decyzyjnych na terenie województwa mazowieckiego”

  Referaty na poszczególne tematy wygłosili:

 • „Rola służby geodezyjnej w realizacji Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych” – Adam Iwaniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
 • „Rola i znaczenie geoinformacji w procesach decyzyjnych na terenie województwa mazowieckiego – Jacek Sasin, Wojewoda Mazowiecki
 • „Udział WPG S.A. w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu państwa, regionu, miasta – Jacek Uchański, Wiceprezes WPG S.A. d/s Technicznych

rok 2004

  Referaty na poszczególne tematy wygłosili:

 • „Problemy przestrzennego rozwoju województwa mazowieckiego” – Tomasz Sieradz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Prof. Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego I Rozwoju Regionalnego, Bartłomiej Kolipiński – Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego I Rozwoju Regionalnego
 • „Mazowiecki system informacji przestrzennej” – Prof. Stanisław Białousz – Politechnika Warszawska
 • „Obrazy satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości nowym źródłem danych w rozwiązywaniu regionalnych zadań gospodarczych” – Zdzisław Kurczyński – Politechnika Warszawska
 • „Wspomaganie procesu zarządzania województwem widziane z perspektywy aktualnej działalności produkcyjnej WPG S.A.” – Jacek Uchański – Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

rok 2003

 • „Kierunki zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego na progu wejścia do Unii Europejskiej – metodyka rozwiązań.”

rok 2001

 • „Rola Systemu informacji przestrzennej w monitoringu rozwoju województwa mazowieckiego.”

rok 2000

 • „Inwestycje stymulatorem rozwoju regionu mazowieckiego.”

rok 1999

 • „System informacji przestrzennej w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi kraju.”

rok 1998

 • „Informacja przestrzenna i kataster jako podstawa zarządzania miastem i gminą.”

rok 1997

 • „Gospodarka przestrzenna w województwie warszawskim.”

rok 1996

 • „Geodezyjna obsługa procesów inwestycyjnych w budownictwie.”

rok 1994

 • „Rola katastru urządzeń podziemnych w budownictwie.”

WPG S.A. bierze również czynny udział w specjalistycznych konferencjach naukowo technicznych. W ich ramach uczestniczyliśmy:

rok 2009

 • Konferencja poświęcona ośrodkom dokumentacji geodezyjno kartograficznej (kwiecień – Elbląg),
 • Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii (Katedra geodezji i astronomii geodezyjnej ) J. Uchański, P. Falkowski „Experience of WPG S.A. in the usage of terrestrial laser scanners for building inventory purposes” który to materiał został opublikowany w periodyku Reports on Geodesy nr. 2 (87) 2009,
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej P.Falkowski, Z. Parzyński, J. Uchański „ Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe” który to materiał opublikowany został w Rocznikach Geomatyki 2010, tom 8 , zeszyt 37, Warszawa,
 • Konferencja Akustyków Polskich w Uniwersytecie Muzycznym im. Chopina w Warszawie J. Uchański, P. Falkowski „ Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego w zadaniach inżynierskich”,
 • Sympozjum z okazji 90-lecia AGH P. Falkowski, Z. Parzyński, J. Uchański AGH Kraków 28-29.05.2009 „Przygotowawcze prace projektowe modelowego opracowania standardu technicznego inwentaryzacji obiektów architektonicznych przy użyciu technologii naziemnego skaningu laserowego”,
 • V Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne „Geoinformatyka dla środowiska i społeczeństwa – badania i zastosowania” 17-19.09.2009 P. Falkowski, J. Uchański „ Doświadczenia w wykorzystaniu produkcyjnym WPG S.A. naziemnego skaningu laserowego” – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

rok 2008

 • Szkolenie w ramach współpracy z przedstawicielem Banku Światowego ( prof. R. Kaczyński) dla grupy inżynierów z Tadżykistanu, którzy reprezentowali departament fotogrametrii i teledetekcji Urzędu Geodezji z Duszanbe
 • Liczne i często prezentowane historia i tradycja firmy w funkcjonującym w WPG S.A. muzeum geodezyjnym, szczególnie w dwóch odsłonach zorganizowanych wystaw towarzyszących
  • w I połowie roku obejmującej dokonania WPG w dziedzinie inwentaryzacji fotogrametrycznej zabytków,
  • w II połowie roku z okazji obchodów 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, gdzie niezwykle bogato przedstawiono i zobrazowano historyczny udział w jej odzyskaniu byłych żyjących i zmarłych pracowników WPG S.A.
 • w ramach konferencji Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji WPG S.A przedstawiło referat naukowy na temat standaryzacji w zakresie naziemnego skaningu laserowego (autorzy : J. Uchański, P. Falkowski).

rok 2007

 • „Miejsce TBDw Krajowej Infrastrukturze Danych przestrzennych – bariery rozwojowe i perspektywy realizowanego projektu” – J. Uchański – SGP, maj 2007
 • Wygłoszony referat „BDOT – podstawowa baza referencyjna SIP Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach Konferencji „Wykorzystanie Geoinformacji w zadaniach Administracji Publicznej” – J. Uchański – Toruń, 12 XII 2007 r.
 • Congress of Geomatic Education in Europe – “What knowledge is useful for the geodesists working in big towns” – J. Uchański, Ł. Uchański – Warszawa, 30 XI-1XII 2007 r.
 • współuczestnictwo WPG S.A. w wydaniu podręcznika akademickiego z zakresu systemów informacji geograficznej pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

mapy_topograficzne mapy_topograficzne2 mapy_topograficzne3 mapy_topograficzne4 mapy_topograficzne5